Outsourcing

panele fotowoltaiczne Outsourcing, czyli zlecenie części procesu produkcyjnego zewnętrznemu podwykonawcy, wynika z ciągłego wzrostu popytu i podyktowane jest ukierunkowaniem na redukcję kosztów wytwarzania. Przekazanie części zadań wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, pozwala efektywniej zrealizować usługę. Wśród firm wytwórczych popularnym zabiegiem jest outsourcing produkcji modułów fotowoltaicznych poza strukturę spółki.

 

Jakie są najważniejsze powody stosowania outsourcingu?

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa są:

  • możliwość koncentrowania się na kluczowych kompetencjach, będących podstawą przewagi konkurencyjnej,
  • obniżenie kosztów operacyjnych i ich efektywniejsza kontrola,
  • pozyskiwanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje, takich jak wiedza ekspercka, doświadczenie i know-how partnerów,
  • utrzymywanie zdecydowanie niższego poziomu zatrudnienia przy równoczesnym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu,
  • dzielenie ryzyka i odpowiedzialności za wyznaczone zadania.